Artikel 1 Definities

 1. “Diensten”: change management, leiderschap ontwikkeling, team training, andere trainingen, coaching en andere diensten om invulling te geven aan de Overeenkomst.
 2. “Klant”: de juridische entiteit die diensten van Propulse afneemt op basis van een Overeenkomst, en haar medewerkers inclusief (tijdelijke) arbeidskrachten die direct of indirect door de Klant gecontracteerd zijn.
 3. “Opdracht”: het werk zoals genoemd en/of omschreven in de Overeenkomst.
 4. “Overeenkomst”: is een specifieke door Propulse opgestelde, en door Klant en Propulse overeengekomen en ondertekend voorstel voor de levering van Diensten, onder deze Algemene Voorwaarden.
 5. “Propulse” of “Propulse people performance”: de onderneming die diensten aanbiedt teneinde prestaties van operationele teams, leidinggevenden en medewerkers te verbeteren, geregistreerd onder nummer 458633k bij het Handelsgericht Wien, Oostenrijk, gevestigd aan de Keylwerthgasse 2, 1190 Wien, Oostenrijk en personeel van door Propulse ingehuurde derden om uitvoering te geven aan de Opdracht.
 6. “Vergoeding ”: de in de Overeenkomst genoemde tarieven en compensatie voor werk, tijd, reizen, accommodatie en materiaal.
 7. “Werkdagen”: Maandag tot en met Vrijdag uitgezonderd nationale Feestdagen in het land waar Propulse diensten voor de Klant levert.

Artikel 2 Toepasselijkheid & Toepasselijk Recht

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en regeren alle aanbiedingen van-, Opdrachten aan-, en Overeenkomsten met Propulse.
 2. Op deze Algemene Voorwaarden is Oostenrijks recht van toepassing.
 3. Over geschillen als gevolg van of met betrekking tot een Overeenkomst wordt exclusief geoordeeld door een Oostenrijks Hof.

Artikel 3 Vergoeding

 1. Propulse geeft vooraf, ondubbelzinnig, inzicht in de kosten die in rekening wordt gebracht voor de Overeenkomst.
 2. De klant zal Propulse vergoeden zoals overeengekomen in de Overeenkomst en conform deze Algemene Voorwaarden.
 3. Alle bedragen in de Overeenkomst of in relatie tot deze Algemene Voorwaarden zijn bedragen exclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 4. Propulse zal andere of hogere kosten, bovenop het gestelde in de Overeenkomst alleen maken na geschreven toestemming hiervoor van de Klant.
 5. Indien de Klant geplande en overeengekomen dagen uitstelt of afzegt gelden de volgende regels:
  a. Bij het uitstellen of afzeggen van een of meer geplande dagdelen of dagen, variërend van 20 tot 10 Werkdagen voorafgaand aan de geplande dag(en), mag Propulse deze dagen voor 50% van de in de Overeenkomst genoemde Vergoeding factureren plus 100% van niet terugvorderbare kosten en kosten voor gecontracteerd extern personeel, reiskosten, accommodatie en materiaal inbegrepen.
  b. Bij het uitstellen of afzeggen van een of meer geplande dagdelen of dagen, vanaf 10 Werkdagen voorafgaand aan de geplande dag(en), mag Propulse deze dagen voor 100% van de in de Overeenkomst genoemde Vergoeding factureren inclusief niet terugvorderbare kosten en kosten voor gecontracteerd extern personeel, reiskosten, accommodatie en materiaal.

Artikel 4 Betaling

 1. Propulse zal de Klant op maandbasis factureren tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De betalingstermijn voor facturen van Propulse is 14 kalenderdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 3. De klant is gehouden betalingen te verrichten via overschrijving conform de specificaties van Propulse.
 4. Bij het overschrijden van een betalingstermijn van 30 kalenderdagen na factuurdatum zal Propulse onder deze Algemene Voorwaarden,
  a. de Klant 10% rente in rekening brengen over niet betaalde bedragen,
  b. de klant alle kosten in rekening brengen gerelateerd aan de niet tijdige betaling en de inning daarvan, inclusief maar niet beperkt tot extra werkuren, kosten voor (gerechtelijke) inning en juridische bijstand waarbij Propulse niet gehouden is dergelijke kosten te specificeren.
 5. Klachten over facturen dienen Propulse schriftelijk en uiterlijk binnen 10 Werkdagen na factuurdatum te bereiken. Ingediende klachten hebben geen invloed op de betalingstermijn.

Artikel 5 Gebruik van informatie, methodes, voorzieningen, materialen en ondersteuning

 1. Propulse en de Klant zijn gehouden aan geheimhouding van confidentiële informatie en informatie die redelijkerwijs als confidentieel aangemerkt kan worden zoals, maar niet beperkt tot, strategieën, plannen, methoden, technologieën, financiële informatie en informatie over prestaties.
 2. Het staat de Klant niet vrij informatie, methodes waaronder het Propulse vliegwiel en High Frequency Micro Learning, of delen daarvan, te publiceren of commercieel of niet commercieel ter beschikking stellen aan derden of andere dan in de Overeenkomst bedoelde teams.
 3. Propulse is eigenaar van methodes, interventies en materialen, ook die in co-creatie met de Klant tot stand zijn gekomen, en bevoegd deze in te zetten voor andere Klanten.
 4. De Klant zal aan Propulse kosteloos ter beschikking stellen benodigd aantal werkplekken, vergaderfaciliteiten en andere faciliteiten die als normaal beschouwd mogen worden zoals, maar niet beperkt tot, internet toegang, kantoorbenodigdheden en redelijkerwijs benodigd of wettelijk verplicht veiligheidsmateriaal.
 5. Propulse kan vragen en de Klant kan aanbieden operationele en/of administratieve ondersteuning door personeel van de Klant met de bedoeling gewenste verandering of voortgang te versnellen of kosten te besparen. Propulse heeft het recht aangeboden ondersteuning beargumenteerd te weigeren. Genoemde ondersteuning, gevraagd of aangeboden, zal voor Propulse kosteloos zijn.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 1. Propulse en door Propulse ingehuurde derden zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten zoals, maar niet beperkt tot, derving van inkomsten, daling van productiviteit, verloop, ziekte, schade aan IT systemen of software.
 2. Indien Propulse wordt aangeklaagd door een van de (ex) werknemers van de Klant of (ex) Dienstverleners/Leveranciers van de Klant, zal de Klant de kosten voor, door Propulse redelijkerwijs gekozen, juridische bijstand en verdediging voor Propulse voor 100% vergoeden.

Artikel 7 Beëindiging

 1. Propulse of de Klant mogen de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met in achtneming van een opzegtermijn van 20 Werkdagen of zoveel eerder als schriftelijk overeengekomen.
 2. Propulse of de Klant mogen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, schriftelijk en met opgaaf van reden, in geval van wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
 3. Propulse mag de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen in geval van een betalingsachterstand.
 4. Bij beëindiging of na uitvoering van de Overeenkomst zullen deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

Artikel 8 Algemeen

 1. Wijzigingen op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en ondertekend door tekenbevoegd personeel van de Klant en Propulse.
 2. Indien een deel van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden binnen de Oostenrijkse wet niet rechtsgeldig bevonden wordt, blijft het overige deel onverminderd van kracht.