Propulse people performance helpt organisaties langdurig beter te presteren door operationele teams en individuen te begeleiden in betere, meer productieve, interactie.
In de uitvoering van een Overeenkomst met de Klant en in het bedrijven van acquisitie-, marketing-, relatie-, en administratie- werkzaamheden heeft propulse te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) om privacy van opdrachtgevers, cliënten, medewerkers en gecontracteerde derden te beschermen. Middels de privacyverklaring informeren wij u hoe wij als Verwerker met persoonsgegevens omgaan.

Verwerken van persoonsgegevens
Teneinde uitvoering te geven aan overeengekomen dienstverlening is het noodzakelijk dat klantorganisaties, opdrachtgevers en deelnemers persoonsgegevens aan propulse bekend maken en/of ter beschikking stellen.

Tot de persoonsgegevens die wij verwerken behoren:

 • Rechtspersoonlijke gegevens opdrachtgever
 • Persoonlijke gegevens van opdrachtgever en haar medewerkers en stakeholders;
  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Leeftijd
  • Functie
  • Zakelijke adresgegevens
  • Zakelijk e-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Gegevens die verband houden met de aard der werkzaamheden van propulse zoals plan van aanpak, intake- en gespreksverslagen, voortgangsrapportages, uitkomsten van vragenlijsten, testen, evaluatieresultaten, data van afspraken, etc. 

• Gegevens die van belang (kunnen) zijn voor de gezondheid en het welzijn van de opdrachtgever, haar medewerkers en stakeholders, bijvoorbeeld allergieën.

Deze persoonsgegevens worden door propulse in overeenstemming met de wet op zorgvuldige wijze verwerkt.

Doeleinden en grondslagen
Propulse verwerkt persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de Overeenkomst met de Klant en om als normaal te bestempelen bedrijfsprocessen te kunnen uitvoeren. Daartoe behoren:
• Het op efficiënte en effectieve wijze verlenen van overeengekomen of benodigde Diensten
• Financiële-, administratieve-, verkoop, marketing- en relatiebeheersprocessen
• Verbetering van haar diensten

Voorbeelden van verwerkingsdoeleinden doeleinden zijn:
• Registratie van klantorganisaties, opdrachtgevers, stakeholders, medewerkers en dienstverleners
• Het bieden van de dienstverlening die past bij de opdracht van de klantorganisatie
• Verrichten van nul- en voortgangsmetingen
• Beheer van het klanten- en dienstverlenersbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen
• Verbeteren van de dienstverlening

Geheimhouding
Persoonsgegevens worden door Propulse steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG / GDPR is bepaald.
Medewerkers en partners van Propulse zijn middels contracten gebonden in overeenstemming met de AVG / GDPR te handelen.

Beveiliging, bewaring en verwijdering
Propulse heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de persoonsgegevens getroffen. Deze maatregelen hebben tot doel onbevoegd toegang tot persoonsgegevens te voorkomen.

Verstrekking aan derden Propulse zal uw persoonsgegevens nooit aan derden verkopen.
Propulse kan, naast het voldoen aan een wettelijke verplichting, in het kader van haar dienstverlening alleen persoonsgegevens met derden uitwisselen, als, en in de mate waarin dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Overeenkomst.
Met derden die uw gegevens verwerken, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te voldoen aan de wettelijke vereisten van de AVG /GDPR.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
Uw persoonsgegevens kunnen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) worden verwerkt.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken en klanttrajecten af te sluiten of om te voldoen aan wettelijke (bewaar) verplichtingen.

Uw rechten
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben en die wij nog hebben. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

U kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u middels het contact formulier op de website sturen naar Walrave van Heukelom, oprichter en eigenaar van propulse people performance.

Als u een klacht heeft over de verwerking door Propulse van uw persoonsgegevens, en dit na overleg met ons onopgelost blijft, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Het privacy beleid van propulse geeft invulling aan de eisen, die uit betrokken wet- en regelgeving voortvloeien. Het is de verwachting dat regelgeving door de overheid rond privacy en de interpretatie hiervan de komende jaren in ontwikkeling zal blijven. Dit impliceert dat het privacy beleid van propulse zich in lijn met, en conform bovengenoemde ontwikkelingen mee zal ontwikkelen. Nieuwe versies worden altijd op de website van propulse gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 15 augustus 2018.

propulse people performance,

Walrave van Heukelom